පරිගණක පියස

අලුත්වන ලෝකයේ තාක්ෂණික පුවත් රැගෙන එන විද්යුත් සගරාව.